niedziela, 12 lutego 2012

Pilotowi przysługuje podwyższenie emerytury wojskowej o 1% podstawy jej wymiaru...

Pora uzupełnić informację, której początek zawarłem w nocie z 24 maja 2011 r. Otóż Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt. III AUa 1224/11 zmienił zaskarżony przeze mnie apelacją wyrok Sądu Okręgowego w K. i decyzję Wojskowego Biura Emerytalnego w K. i stwierdził, że emerytura pilota Artura O. wynosi 75 % podstawy jej wymiaru, a nie jak pierwotnie dotychczas utrzymywał organ rentowy i sąd okręgowy - że 74,11 % podstawy jej wymiaru. By nie wdawać się w szczegóły, wystarczy wspomnieć, iż Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że nowe, korzystniejsze zasady obliczania podstawy emerytury objęły, w stanie faktycznym dotyczącym Artura O., także i jego, bo nie jest wymagany "pełny rok" zawodowej służby wojskowej, skoro pilot wylatał ponad 60 godzin na śmigłowcach w okresie pomiędzy 1.01.2010 r. a 30.11.21010 r. Ja mam satysfakcję, że mój sposób wykładni ustawy w kontekście "przepisów o dodatkach" okazał się właściwy, a pilot wojskowy, że nabył ostatecznie prawo do pełnej emerytury wojskowej. Jest miło!

niedziela, 5 lutego 2012

Dylematy WAM: lokal z tytułem, czy bez tytułu prawnego?

Oddział Regionalny w Warszawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ma nowego dyrektora. Uaktywnienie urzędników WAM można zaobserwować we wszystkich praktycznie sprawach, gdzie sądy powszechne w 2002 i 2003 r. oddaliły powództwa WAM o opróżnienie lokali pozostających w zasobach Agencji lub o ustalenie nie istnienia stosunku najmu, albo gdzie przy tego rodzaju pozwach sądy umorzyły postępowanie z powodów nie wykonania przez WAM obowiązków zakreślonych w procesach przez sąd. Nowa strategia WAM w przypadku wskazanego Oddziału polegać ma na odzyskaniu lokali w trybie administracyjnym mimo wyroków i postanowień sądowych, którymi dyrektor nie czuje się bynajmniej związany, i choćby za cenę krzywdzenia, i dręczenia staruszek i starców (byłych żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska), zamieszkujących WAM-owskie lokale, co do których sformułowano w WAM zarzuty, że są zamieszkiwane bez tytułu prawnego. W roku 2002 obowiązki dyrektora oddziału terenowego WAM w Warszawie pełniła osoba, której je powierzono na czas oznaczony - do 30 czerwca 2002 r. Tymczasem ów p.o. dyrektor wnosił pozwy do sądu powszechnego o nakazanie opróżnienia lokalu lub ustalenie nie istnienia stosunku najmu jeszcze w lipcu 2002 r. W efekcie sąd powszechny żądając wylegitymowania się stosownym pełnomocnictwem postępowanie zawieszał, a następnie (po upływie roku) postępowanie to umarzał. Ze względu na podstawę prawną umorzenia prawo polskie przyjmuje, że powództwa nigdy nie wytoczono. Jest to istotne dlatego, że przepis art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...) stanowił, iż osoby które zamieszkiwały w lokalu nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat wstępują z mocy prawa w stosunek najmu lokalu, chyba że wytoczono przeciw nim powództwo o opróżnienie lokalu lub o ustalenie nie istnienia stosunku najmu, w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (do 11 lipca 2002 r.). Dla moich klientów (w tym kilku osób w podeszłym wieku) jest to ważna okoliczność prawna, bo skutkująca ich wstąpieniem z mocy prawa w stosunek najmu zajmowanego lokalu. Nowy dyrektor regionalny WAM nie chce jednak tej okoliczności uznać i podjął już działania zmierzające do usunięcia tych osób, ewidentnie posiadających tytuł prawny do lokalu, z zajmowanych mieszkań w drodze decyzji administracyjnej. Nie czuwa nad tym, ani Prezes WAM, ani nadzorujący go Minister Obrony Narodowej, bo niby dlaczego w państwie prawa tak ważne organy państwowe miały się zajmować takimi drobiazgami. Za gorliwość w odzyskiwaniu mieszkań dla wojska, wszelkimi metodami, które uznano za efektywne, jeszcze nikt posady nie stracił. Czyż nie tak Panie Ministrze?

Zmiany w dodatkach do uposażenia żołnierzy

1.02.2012 r., tj. w środę weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 10700). Rozporządzenie wprowadza podwyższenie dotychczasowych stawek dodatku motywacyjnego, który zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przysługuje żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych - za uzyskanie w opinii służbowej oceny bardzo dobrej oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej. W tym zakresie określono następujące nowe „mnożniki" dodatku motywacyjnego dla żołnierzy posiadających: 1) trzecią klasę kwalifikacyjną- 0,07 (spowoduje wzrost dodatku z kwoty 30 zł do 105 zł), 2) drugą klasę kwalifikacyjną- 0,10 (z 90 zł do 150 zł), 3) pierwszą klasę kwalifikacyjną- 0,17 (z 180 zł do 255 zł), 4) mistrzowską klasę kwalifikacyjną - 0,27 (z 300 zł do 405 zł). Prawem do dodatku docelowo może być objętych około 25 tys. żołnierzy zawodowych. Obecnie dodatek ten otrzymuje niespełna tysiąc żołnierzy zawodowych. Nowelizacja rozporządzenia o dodatkach nie objęła dodatków specjalnych dla żołnierzy SKW i SWW, w szczególności dotyczących ich wysokości w ostatnim miesiącu pełnienia służby.