niedziela, 27 października 2013

Wdowa po pilocie wojskowym otrzyma rentę bez względu na wiek i stan zdrowia

 W dniu 11 listopada 1998 r. uległ katastrofie lotniczej samolot, w której zginęli dwaj piloci wojskowi – Mariusz O. oraz Tomasz P. Ich śmierć pozostawała w związku ze służbą wojskową, a ponadto sąd karny ustalił, że śmierć ta była następstwem czynu karalnego osób trzecich. Obie żony pilotów i ich dzieci pobierali renty rodzinne po zmarłych żołnierzach od 1998 r. Z dniem 1 lutego 2005 r. na skutek zmiany w wojskowej ustawie emerytalnej zaczął obwiązywać przepis art. 24 pkt 5 stosownie do którego jeżeli śmierć żołnierza pozostająca w związku ze służbą wojskową jest następstwem czynu karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a ponadto w tym wypadku renta rodzinna przysługuje małżonkowi zmarłego żołnierza bez względu na wiek i stan zdrowia. Każdej z wdów Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego odmówił prawa do renty rodzinnej bez względu na wiek i stan zdrowia, po zmarłym w przedstawionych uwarunkowaniach mężu. Sąd Okręgowy wobec Hanny O. przyznał odwołującej się rentę rodzinną po zmarłym mężu – bez względu na wiek i jej stan zdrowia. Natomiast wobec Agnieszki P. ten sam sąd wydał wyrok oddalający jej odwołanie. Oba orzeczenia zostały zaskarżone apelacjami, pierwsze apelacją organu rentowego, drugie - apelacją Agnieszki P. W dniu 23 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację organu rentowego (sygn. akt. III AUa 3729/12) utrzymując rozstrzygnięcie sądu I instancji, iż Hannie O. przysługuje wnioskowana przez nią renta rodzinna po zmarłym mężu bez względu na jej wiek i stan zdrowia. W tym wypadku Sąd podzielił stanowisko wyrażone wcześniej przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 4 grudnia 2012 r., sygn. akt. III AUa 896/12 w sprawie o analogicznym stanie faktycznym, co przedstawiany przypadek Hanny O. oraz Agnieszki P. Apelacja Agnieszki P. oczekuje jeszcze na rozpoznanie, jednak są obecnie podstawy do przyjmowania, że będzie ona uwzględniona i także Agnieszka P. będzie otrzymywać wojskową rentę rodzinną po zmarłym mężu bez względu na jej wiek i stan zdrowia. Warto o tych przypadkach i ich rozstrzygnięciach pamiętać.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz